Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

Γεύμα αγάπης εις μνήμην του μακαριστού Μητροπολίτου Αργολίδος κυρού Ιακώβου /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Γεύμα αγάπης εις μνήμην του μακαριστού Μητροπολίτου Αργολίδος κυρού Ιακώβου /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ


E-mailΕκτύπωση PDF

Με απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου το φαγητό της Πέμπτης 28 Μαρτίου 2013 των γευμάτων αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου θα προσφερθεί εις μνήμην του μακαριστού γέροντός του Μητροπολίτου Αργολίδος κυρού Ιακώβου.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας/ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας/ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
E-mailΕκτύπωση PDF


Ἀρ. Πρωτ.: 784

Ἀρ. Διεκπ.: 230

Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Μαρτίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 12

Πρός

τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

νταθα

Ἀγαπητοί μου,

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν νίκη τῆς Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς διδασκαλίας καί πίστεως.

Ἡ νίκη αὐτή ἐξεφράσθη μέσα ἀπό τήν τέχνη. Ἡ τέχνη εἶναι ἡ ἔκφραση τοῦ ὑψηλοῦ καί τοῦ ὡραίου.

Θε­ο­λο­γία καί τέ­χνη συμ­πο­ρεύ­ον­ται ἐξ ἀρ­χῆς συζυγεῖς καί ἀλλη­λένδετες μέσα στήν Ἐκ­κλη­σία. Τίς συναντᾶμε ἑνωμένες στό πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ ἱερέα, τοῦ ἱεροψάλτη, τοῦ ἐμπνευ­σμένου ἁγιογράφου καί τῶν ὑπολοίπων καλλιτεχνῶν, ἀλλά καί σέ αὐτό ἀκόμα τοῦ ἀφοσιωμένου θεο­λόγου ἐκπαιδευτικοῦ. Ὅπως σημειώνει ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής τῆς Φι­λοσοφίας Βα­σίλειος Τατάκης, ἔργο τοῦ χριστιανοῦ θεολόγου εἶναι «νά στο­λίσει μέ τά μέσα τοῦ στοχασμο, νά ναπτύξει τήν λήθεια το Εαγ­γελίου, νά τήν ἐκφράσει καί ατός, πως τήν κφράζει καί ποιητής, ὁ ζωγράφος, ὁ ἀρχιτέκτονας, μέ τά δικά του καθένας μέσα, πως πλός πιστός μέ τή ζωή του». Ἡ ἐκκλησιαστική τέχνη ἀπετέλεσε βασική συνι­στῶσα τῆς λειτουργικῆς καί μυ­στηριακῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη­σίας, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη χριστιανική Ὁμολογία. Εἶναι χαρακτη­ριστικό ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἀναγνωρίζει τόν Θρίαμβό της στήν ἀναστήλωση ἀκριβῶς τῶν ἱερῶν Εἰκόνων. Ἐξίσου ἐνδεικτικά, οἱ ἔννοιες τοῦ λόγου καί τῆς εἰκόνος συνιστοῦν τίς πλέον εὐρύτατες σέ θεολογικό πεδίο.

Ὑπό αὐτή τήν ἄποψη, ὁ Χρι­στός καί σαρ­κω­μέ­νος Λό­γος τοῦ Θεοῦ εἶ­ναι ὁ κα­τε­ξο­χήν καί ὄν­τως θε­ο­λό­γος, ἡ ἀρχή, τό τέλος καί τό πλήρωμα τῆς θεολογίας, ὅπως εἶναι καί ὁ τελειότε­ρος καλλιτέχνης, ἤ ριστοτέχνης, κατά τήν πατερική ἔκφραση, ὡς Κτίστης καί Δημιουργός. Ὅπως ση­μειώνει ὁ Μέγας Βασίλειος στίς μιλίες του ες τήν ξαήμερον, «ὁ κόσμος τεχνικόν ἐστι κατασκεύασμα, προκείμενον πσιν ες θεωρίαν, στε δι’ αὐτο τήν το ποιήσαντος ατόν σοφίαν πιγιγνώσκε­σθαι». Δέν πρέπει νά παραγνωρίζουμε τό γεγονός ὅτι ὀνο­μάζουμε ἀκριβῶς τή συλλογή τῆς μοναστικῆς σοφίας Φιλοκα­λία. Αὐτό συμβαίνει ἐπειδή οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί Γέροντες εἶδαν τό κάλλος τοῦ κτιστοῦ κόσμου ὡς ἔμμεση εἰκόνα καί δημιουργι­κό ἀποτέλεσμα τῶν θείων προσωπικῶν Ἐνεργειῶν, καί ταύτι­σαν τή γνώση τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἐμπειρία τῆς θεωρίας τοῦ «νοη­τοῦ κάλλους» τοῦ Δεσποτικοῦ Προσώπου. Σύμφωνα μέ τίς πο­λύτιμες διδαχές τους, ἡ φυσική θεωρία, δηλαδή ἡ θεογνωσία διαμέσου τῆς κτίσεως, σέ συνδυασμό μέ τήν πρᾶξιν, δηλαδή τήν ἄσκηση, ὁλοκληρώνονται στήν Θεολογία, πού σημαίνει ἐδῶ τήν ἄμεση θέαση, ἐμπειρία καί γνώση τοῦ ἀκτίστου λόγου τῶν θείων Ἐνεργειῶν.

Ἕνα ἔργο τέχνης μαρτυρεῖ περί τοῦ προσώπου τοῦ δη­μιουργοῦ του, ὅπως καί περί τῆς ὑποστάσεως τῶν εἰκονιζο­μένων, ἄν πρόκειται γιά Ἱερά Πρόσωπα. Ἐπειδή κάτι τέτοιο ὑπερβαίνει κάθε ἀντικειμενική γνωστική προσέγγιση, γι’ αὐτό καί ἡ τέχνη ἐνεδύθηκε τόση σημασία μέσα στήν Ἐκκλησία, καί ἡ ἐκκλησιαστική γλώσσα δέν ἔμεινε νοησιαρχικά φιλοσο­φική, ἀλλά ἔγινε βιούμενη θεολογία ὥς ὕμνος, προσωδία, λατρεία, διάκο­σμος καί Εἰκόνα. Ἐ­πειδή ἀ­κρι­βῶς πη­γά­ζει ἀπό, καί ἀπευθ­ύνεται στόν ὅ­λον ἄν­θρωπο, ἡ τέ­χνη ὑ­πῆρξε πάν­τοτε ἡ ἀρ­τι­ώ­τερη καί πλη­ρέ­στερη ἔκ­φραση τοῦ ἀν­θρω­πί­νου λό­γου. Ὡς τέ­τοια, καθίσταται ἀ­να­πό­σπα­στο μέ­ρος τῆς Θείας Λει­τουρ­γίας καί τῶν ὑ­πο­λοί­πων ἀκολουθιῶν καί μέσῳ αὐ­τῆς συνεκφαίνον­ται οἱ ἀ­λή­θειες τῆς πί­στεως. Σχεδόν ἀπό συστάσεώς της ἡ Ἐκ­κλησία οἰ­κει­ώ­θηκε καί διαχειρί­στηκε τόν λόγο τῆς τέ­χνης σέ μιά ποι­κι­λό­τροπη καί πο­λυ­ε­πί­πεδη σημαν­τική, γιά νά ἐκ­φρά­σει τό κοινό βί­ωμα καί νά ὑ­πη­ρε­τή­σει τήν λει­τουργική, μυ­στη­ρι­ακή ζωή καί λα­τρευ­τική πράξη τοῦ Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ Σώ­μα­τος. Με­τα­χει­ρί­στηκε ἀπ’ ἀρ­χῆς τήν τέ­χνη τῆς ποί­η­σης καί τοῦ μέ­λους μέ θε­ο­λο­γική ἐ­νάρ­γεια, ἀλλά καί τή γλώσσα τοῦ ζω­γρά­φου, γιά νά πεῖ τήν ἴ­δια ἀ­λή­θεια μέ τόν χρω­στήρα, καί ἐ­πί­σης αὐτή πού ἀ­πο­τυ­πώ­νει στό σχέ­διο καί στά ὑ­λικά του ὁ ἀρχιτέκτο­νας­, κα­θώς μέ αὐ­τόν τόν τρόπο ἡ καλ­λι­τε­χνική εἰ­κόνα γί­νε­ται ἔκ­φραση τῆς πίστεως καί δι­αρ­κής ἀ­να­φορά στήν Δη­μι­ουρ­γία καί τήν Ἐν­σάρ­κωση, καθώς καί τῆς προοπτικῆς τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶν πάντων ἐν Χριστῷ, μέσῳ τῶν ὁ­ποίων δι­και­ώ­νε­ται ἡ σύμ­πασα κτίση καί τό κάλ­λος τοῦ κό­σμου.

Οἱ Εἰκονοκλάστες ἀκριβῶς ἀντιμάχονταν τίς ἱερές ἀπει­κονίσεις, γιατί ἀδυνατοῦσαν νά συλλάβουν τό θεολογικό περιε­χόμενο τῆς εἰκόνας καί τοῦ προσώπου, καταλήγοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο νά ἀρνοῦνται τίς ἀλήθειες τῆς ἐνανθρώπησης καί τῆς δημιουργικῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου μας. Σέ ἀπάντηση, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός θα σημειώσει : «Οὐ προσκυν τλ, προσκυν δέ τόν τς ὕλης Δημιουργόν, τόν ὕλην δι’ μέ γενόμενον καί ν λ κατοικσαι καταδεξάμενον καί δι’ ὕλης τήν σωτηρίαν μου ργασάμενον, καί σέβων ο παύσομαι τήν λην, δι’ς σωτηρία μου εργασται». Ἡ ἴδια πεφωτισμένη μαρτυρία θά διατυπωθεῖ περίτρανα στό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπου ἀναφέρεται χαρακτηριστικά ὅτι «οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τόν ληθινόν Θεόν μν, καί τούς Αὐτογίους, ν λόγοις τιμντες, ν συγγραφας, ν νοήμασιν, ν θυσίαις, ν ναοῖς, ν εκονίσμασι».

Αὐτή εἶναι ἡ σύζευξη Θεολογίας καί Τέχνης μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ διακήρυξη τοῦ προνομίου τοῦ ἀνθρώπου, ὡς καλλιτεχνήματος τοῦ Θεοῦ νά ξαναφθάσει στό ἀρχέτυπον κάλλος τῆς εἰκόνος, τῆς εἰκόνος τοῦ δημιουργοῦ Του.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2013

Μέ πατρικές εὐχές

Μητροπολίτης

+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος

Σάββατο 16 Μαρτίου 2013

1950-2013: Εξήντα τρία χρόνια μετά! /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1950-2013: Εξήντα τρία χρόνια μετά! /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
E-mailΕκτύπωση PDF


Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Μητέρας Παναγιά η «Λατούσενα», μεταφέρθηκε εν όψει της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, από την Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Ελάτης, στον ενοριακό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, της όμορφης Ελάτας. Η τελευταία φορά που είχε μεταφερθεί, στον ενοριακό ναό ήταν το 1950, σύμφωνα με πληροφορίες των γεροντότερων ενοριτών.
Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013,αφου συγκεντρώθηκε ένας σημαντικός αριθμός ενοριτών (κάθε ηλικίας),ξεκινήσαμε πεζοί για το μοναστήρι της Παναγιάς. Έτσι μετά από περίπου μιας ώρας πεζοπορίας, φτάσαμε στην μονή. Αφού τελέσθηκε δέηση, αφαιρέθηκε η ιερά εικόνα από το τέμπλο και δυο δυο οι χωριανοί, κρατώντας την με ιδιαίτερη ευλάβεια, ξεκίνησαν για το χωριό και τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος.

Μικροί, μεσήλικες, μεγάλοι, όλοι για λίγο κρατούσαν την Παναγιά μας. Τα μάτια όλων, έτρεχαν ασταμάτητα, παρακαλώντας την Παναγία. Λέγοντας την ιστορία για την εικόνα και την κλοπή της από πειρατές μια γερόντισσα μας είπε το ακόλουθο:

Ω Παναγιά Λατούσεναπου σαι μέσα στα όρηκαι ήρθαν και σ' απαντήσανετων καραβιών οι μώροι.Πώς δεν τους εσημάδευεςνα παν σημαδεμένοι;Μον' τους άφησες να ζουνστο μάλαμα ζωσμένοι;ZeygiosLatousaina_2

Φθάνοντας η εικόνα στο χωριό, η ατμόσφαιρα μύριζε από ευωδιαστό λιβάνι, ενώ η καμπάνα της χωριοεκκλησιάς χτυπούσε χαρμόσυνα για την υποδοχή, κάθε σπίτι ήταν ανοιχτό, να αγκαλιάσει την Παναγία. Αφού έγινε δέηση στην κεντρική πλατεία του χωριού, η πομπή κατευθύνθηκε στην εκκλησία, λίγο πριν την είσοδο στον ναό, έραναν την εικόνα με άνθη.

Στην συνέχεια τελέσθηκε. ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας της Παναγίας. Η θαυματουργή εικόνα, θα παραμείνει στον ναό έως το Σάββατο 20 Απριλίου 2013.

Ας είναι η χάρη της Παναγίας μας, κοντά σε όλους!

π. Μιχαήλ Ζευγιός.

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1789/746/14-11-2012 - Ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΠΗΓΗ :ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1789/746/14-11-2012 - Ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΠΗΓΗ :ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

E-mailΕκτύπωση PDF

Ἀρ. Πρωτ.: 593
Ἀρ. Διεκπ.: 179
Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι αἱ ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἀπό 1-3-2013, ὁρίζονται ὡς κατωτέρω:
Ἑσπερινός - Μ. Ἀπόδειπνον ὥρα 5.00 μ.μ.
Ὄρθρος " 7.00 π.μ.
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία " 6.30 π.μ.
Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν " 7.00 μ.μ.
Μετά τήν ἀλλαγήν τῆς ὥρας (31. 3. 2013)
Ἑσπερινός - Μ. Ἀπόδειπνον ὥρα 6.00 μ.μ.
Ὄρθρος " 7.00 μ.μ.
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία " 6.30 π.μ.
Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου " 7.00 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος " 6.00 μ.μ.
Πρός τούτοις, διά μίαν εἰσέτι φοράν, παραγγέλομεν, ὅπως τηρῆτε ἐπακριβῶς τό Ὡρολόγιον Πρόγραμμα ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἡ δέ Ἀπόλυσις τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς νά μήν πραγματοποιῆται πρό τῆς 9.45 π.μ., εἰς περίπτωσιν δέ ὑπάρξεως καί Ἱεροῦ Μνημοσύνου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ, πρό τῆς 10.00 π.μ.
Εὐνόητον εἶναι, ὅτι, κατά τάς ὥρας τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν (Ἑσπερινός κ.λ.π.), δέν θά ὁρίζωνται ἄλλαι Ἱεροτελεστίαι, οἱ δέ κώδωνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν νά κρούωνται ἀκριβῶς κατά τάς ὡς ἄνω ὥρας καί οὐχί ἐνωρίτερον ἤ ἀργότερον.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

10 Μαρτίου 2013 - Κυριακή τῆς ἈπόκρεωΠΗΓΗ :ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

10 Μαρτίου 2013 - Κυριακή τῆς ἈπόκρεωΠΗΓΗ :ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
E-mailΕκτύπωση PDF


ApostolosΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ἀριθμός 9

Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω

10 Μαρτίου 2013

(Α΄ Κορ. η΄ 8 – θ΄ 2)

«Δι’ ὅν Χριστός ἀπέθανεν»

Ὁ ἄνθρωπος στήν ἐποχή μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἔχει χάσει τήν πραγματική ἀξία του. Ἔχει γίνει ἕνα «ἀντικείμενο ἄνευ ἀξίας». Ὑπολογίζεται μόνο γιά ὅ,τι ἔχει καί ὄχι γιά ὅ,τι εἶναι. Δέν λαμβάνεται δηλαδή ὑπ’ ὄψιν τόσο ἡ προσωπικότης τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὅσο τά σωματικά του προσόντα ἤ ὁ ὑλικός του πλοῦτος καί ἡ παραγωγική ἤ καταναλωτική του ἱκανότητα.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅμως στή σημερινή περικοπή τονίζει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ἐλεύθερη προσωπικότητά του, τήν ἀξιοπρέπειά του καί τόν αἰώνιο προορισμό του εἶναι ὅ,τι πιό πολύτιμο ὑπάρχει στόν κόσμο αὐτό.

Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου συνίσταται στό ὅτι γι’ αὐτόν καί τή σωτηρία του «ὁ Χριστός ἀπέθανεν» καί ἔχυσε τό πολύτιμο αἷμά Του. Ὁ συλλογισμός αὐτός τοῦ μεγίστου Ἀποστόλου μᾶς βοηθάει στήν ἀνακάλυψι τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου.

Εἶστε πατέρας καί μητέρα; Σκεφθῆτε πώς ὁ πολυτιμότερος θησαυρός πού ἔχετε στό σπίτι σας δέν εἶναι οἱ ἠλεκτρικές συσκευές οὔτε τά ἔπιπλα ἤ τό πολυτελές αὐτοκίνητο, ἀλλά τά παιδιά σας. Διότι αὐτά εἶναι καί παιδιά τοῦ Θεοῦ καί κληρονόμοι τῆς Βασιλείας Του. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τήν ἴδια ἀξία, διότι γιά ὅλους καί τόν καθένα ξεχωριστά «ἀπέθανεν ὁ Χριστός». Ὅλοι ἔχουν προσωπικότητα, ἀξιοπρέπεια καί αἰώνιο προορισμό. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ καί ἀδελφοί τοῦ Χριστοῦ. Γι’αὐτό καί πρέπει νά σεβώμαστε ἀπόλυτα τήν προσωπικότητά τους. Νά τούς τιμοῦμε σάν εἰκόνες τοῦ Θεοῦ καί νά τούς ἀγαπᾶμε σάν ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἀναγνώριση ὅμως τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νά ἀποδεικνύεται ὄχι μόνο μέ λόγια, ἀλλά καί μέ ἔμπρακτες ἐκδηλώσεις ἀγάπης πού πρέπει νά φθάνουν μέχρι τή θυσία. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς δέν δίστασε νά θυσιασθεῖ καί νά χύσει τό τίμιο αἷμά Του χάριν τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ Παῦλος σάν ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, εἶχε ἀσφαλῶς πολλά δικαιώματα. Τά θυσίαζε ὅμως ὅλα γιά νά κερδίσει καί ὁδηγήσει στή σωτηρία ὅσο τό δυνατόν περισσότερους ἀνθρώπους. Τό ἴδιο πρέπει νά κάνει καί κάθε χριστιανός.Νά θυσιάζει κάτι ἀπό τά δικαιώματά του χάριν τῶν ἄλλων. Καί ἐδῶ εἶναι ἡ μεγάλη ἀντινομία τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Ὅταν πρόκειται γιά τόν ἑαυτό του τά θέλει ὅλα δικά του. Ὅταν ὅμως πρόκειται γιά τούς ἄλλους, τότε τό ἐνδιαφέρον του μαραίνεται καί ἡ καρδιά του στενεύει. Γιά τούς ἄλλους δέν περισσεύει τίποτα ἤ σχεδόν τίποτα. Κι ὅμως γιά τόν συνάνθρωπό μας ἀξίζει κάθε κόπος καί κάθε θυσία.

Γι’ αὐτό χρειάζεται σ’ ὅλους μας μιά ἀγωγή ἀγάπης καί θυσίας γιά τούς ἄλλους. Ἀπό παιδιά πρέπει νά διδασκώμαστε ὄχι μόνο τή διεκδίκηση ἀλλά καί τή θυσία τῶν δικαιωμάτων μας, προκειμένου νά ἐξυπηρετήσωμε καί βοηθήσωμε τούς ἀδελφούς μας. Ἀπό μικρός πρέπει νά μαθαίνει ὁ καθένας μας, ὅτι δέν θά ζήσει μόνος του στό κόσμο, ἀλλά ἀνάμεσα καί μαζί μέ τούς ἄλλους συνανθρώπους του. Ἡ Ἐκκλησία, τό σχολεῖο, τό σπίτι, τό ἐργαστήρι, ἡ βιοτεχνία κ.λ.π. εἶναι οἱ χῶροι μέσα στούς ὁποίους πρέπει νά μαθαίνωμε τό μεγάλο μάθημα τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, τῆς χριστιανικῆς συναδέλφωσης, καί ἀγάπης. Ὁ ἐγωϊσμός καί ἀτομισμός τοῦ καθενός μας θά ὑπερνικηθεῖ, ὅταν, μικροί καί μεγάλοι, φοιτοῦμε στό σχολεῖο τῆς Ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. ΑΜΗΝ!

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ.ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ.

Ἀρ. Πρωτ.: 565

Ἀρ. Διεκπ.: 178

Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Μαρτίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Καθαράν Δευτέραν 18ην Μαρτίου ἐ.ἔ., πρώτην ἡμέραν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ὥραν 5ην ἀπογευματινήν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου («Κύριε τῶν Δυνάμεων...») εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ.

Διά τήν μετάβασιν καί ἐπιστροφήν τῶν εὐσεβῶν προσκυνητῶν θά ὑπάρχουν λεωφορεῖα, τά ὁποῖα θά ἐκκινήσουν τήν 11ην πρωινήν ἀπό τήν ἀφετηρίαν τοῦ ὑπεραστικοῦ ΚΤΕΛ.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

Ἀρχιμανδρίτης

Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Σημείωσις: Παρακαλοῦνται οἱ εὐλαβεῖς Κληρικοί. ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα, ἐπ’ Ἐκκλησίας, περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῶν Κυριακῶν τῆς Ἀπόκρεω (10.3.2013) καί τῆς Τυρινῆς (17.3.2013).