Σάββατο 29 Ιουνίου 2013

“Περί τινων Θεμάτων ἀφορώντων εἰς τήν Θείαν Λατρείαν” ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013/ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

“Περί τινων Θεμάτων ἀφορώντων εἰς τήν Θείαν Λατρείαν”

Πρωτ. 2350
Αριθμ. Διεκπ. 1093
Αθήνα 6 Ιουνίου 2013

Πρός
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Ἰουνίου 2013, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ αὐτῆς, ἐπιθυμοῦσα νά ἐπιλύσῃ ὡρισμένα Ζητήματα Κανονικῆς καί Λειτουργικῆς Τάξεως, λαβοῦσα δ’ ὑπ’ ὄψει τόν Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν Τόμον τοῦ 1850, περί τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Πρᾶξιν τοῦ 1928, περί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τῶν “Νέων Χωρῶν”, τήν ὑπ’ ἀριθμ. 839/1988 Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Ἐγκύκλιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τήν σχετικήν Εἰσήγησιν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Νομοκανονικῶν καί Δογματικῶν Ζητημάτων, ἀκούσασα δέ καί τήν Γνώμην τῶν Μελῶν της, περί τῶν ἐν θέματι ἀναφερομένων ζητημάτων, μετά διεξοδικήν συζήτησιν, ἀπεφάσισε τά ὡς κάτωθι:

1α’ Ἅπαντες οἱ Ἐπαρχιοῦχοι Μητροπολῖται προηγοῦνται πάντοτε καί πανταχοῦ πάντων τῶν Τιτουλαρίων καί πάντων τῶν Σχολαζόντων Μητροπολιτῶν, ὡς καί πάντων τῶν Τιτουλαρίων, Βοηθῶν, καί Σχολαζόντων Ἐπισκόπων, ἀνεξαρτήτως Πρεσβείων Χειροτονίας.
β’ Ἅπαντες οἱ Τιτουλάριοι καί Βοηθοί Ἐπίσκοποι, ὡς καί οἱ Τιτουλάριοι καί οἱ Σχολάζοντες Μητροπολῖται, οἱ κατά καιρούς ὑπηρετοῦντες ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀθηνῶν, συγχοροστατοῦντες ἤ συλλειτουργοῦντες μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, οὐ φέρουσιν ἐνώπιον Αὐτοῦ Μίτραν καί Πατερίτσαν ἤ Ράβδον, ἕνεκεν τιμῆς, καί σεβασμοῦ πρός Αὐτόν, Οὗτινος τυγχάνουσιν ἄμεσοι Συνεργοί, ἀλλά καί διά τό διάφορον τῆς Ἱεραρχικῆς Τάξεως, μεταξύ αὐτῶν καί Ἐκείνου. Οἱ ὡς ἄνω Ἐπίσκοποι συλλειτουργοῦντες μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν φέρουσιν Ἐγκόλπιον μόνον, ἐνῷ οἱ ὡς ἄνω Τιτουλάριοι καί Σχολάζοντες Μητροπολῖται, οἱ ὑπηρετοῦντες ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀθηνῶν, συλλειτουργοῦντες μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν φέρουσι Σταυρόν καί Ἐγκόλπιον. Τά αὐτά ἀντιστοίχως δέον ἵνα τηρῶσι καί οἱ Βοηθοί Ἐπίσκοποι τῶν Μητροπολιτῶν, συγχοροστατοῦντες ἤ συλλειτουργοῦντες μετ’ αὐτῶν.
γ’ Κατά τά Ἀρχιερατικά Συλλείτουργα, τηρουμένης πάντοτε τῆς ἀνωτέρω Τάξεως τοῦ Προβαδίσματος μεταξύ Ἐπαρχιούχων Μητροπολιτῶν, Τιτουλαρίων καί Σχολαζόντων Μητροπολιτῶν, καί Τιτουλαρίων καί Βοηθῶν Ἐπισκόπων, δέον ἐν συνεχείᾳ ὅπως τηρῆται πάντοτε, πανταχοῦ καί ὑπό πάντων καί ἡ Κανονική Σειρά αὐτῶν βάσει τῶν Πρεσβείων Χειροτονίας ἑνός ἑκάστου ἐξ αὐτῶν. Μοναδικήν ἐξαίρεσιν ἀποτελεῖ τό Κανονικόν μόνον Προβάδισμα τοῦ Ἐπιτοπίου Ἐπαρχιούχου Μητροπολίτου ἀνεξαρτήτως Πρεσβείων Χειροτονίας· ἤ τό Κανονικόν Προβάδισμα τό ὁποῖον ὁ Ἐπαρχιοῦχος Μητροπολίτης δύναται νά ἐκχωρῇ εἰς Ἐπαρχιοῦχον Μητροπολίτην.
δ’ Ὑπενθυμίζεται, ἐπίσης, ὅτι δέν εἶναι λειτουργικῶς ὀρθόν, νά ἀνατρέπηται ἡ ἀνωτέρω Τάξις, καί ἄλλος Ἀρχιερεύς νά Προεξάρχῃ εἰς τόν Ἑσπερινόν, ἄλλος εἰς τόν Ὄρθρον, λαμβάνων μάλιστα οὗτος καί “Καιρόν” διά νά Λειτουργήσῃ, καί τελικῶς ἕτερος Ἀρχιερεύς νά Προεξάρχῃ τῆς Θείας Λειτουργίας, διό δέον πάντοτε, πανταχοῦ καί ὑπό πάντων νά τηρῆται ἡ Κανονική Σειρά τοῦ Προβαδίσματος καί τῶν Πρεσβείων, κατά τά ὡς ἄνω, καί ἐν τῷ Ἑσπερινῷ καί ἐν τῷ Ὄρθρῳ καί ἐν τῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ. 

2α’ Συμφώνως πρός τά Πανορθοδόξως τηρούμενα “Φήμην” ἔχουσι μόνον οἱ Ἐπαρχιοῦχοι, Μητροπολῖται, οὐχί ὅμως καί οἱ Τιτουλάριοι καί Σχολάζοντες Μητροπολῖται, οὐδέ οἱ Τιτουλάριοι καί Βοηθοί, καί Σχολάζοντες Ἐπίσκοποι. Συλλειτουργούντων ὅμως αὐτοῖς Προκαθημένων “Φῆμαι” Ἐπαρχιούχων Μητροπολιτῶν οὐ λέγονται, ἀλλά μόνον τῶν Προκαθημένων. Μή συλλειτουργούντων δ’ αὐτοῖς Προκαθημένων πρῶτον λέγεται ἡ “Φήμη” τοῦ Ἐπιτοπίου Προκαθημένου, εἶτα τοῦ Ἐπιτοπίου Ποιμενάρχου, καί εἶτα τοῦ Ἱερουργοῦντος Ἀρχιερέως κατά τά ὡς ἄνω. 
β’ Εἰδικώτερον, οἱ Μητροπολῖται τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἱερουργοῦντες ἐν ἑτέρᾳ Ἱερᾷ Μητροπόλει, προτάσσουσι τῆς “Φήμης” αὐτῶν τήν “Φήμην” τοῦ Οἰκείου Ποιμενάρχου, ἐνῷ οἱ Μητροπολῖται τῶν Μητροπόλεων τῶν “Νέων Χωρῶν”, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἱερουργοῦντες ὁμοίως, προτάσσουσι τῆς “Φήμης” αὐτῶν τήν “Φήμην” τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καί τήν “Φήμην” τοῦ Ἐπιτοπίου Ποιμενάρχου.

3. Εἰς τό “Ἐν πρώτοις μνήσθητε, Κύριε”, ἡ Κανονική Μνημόνευσις γίνεται ὡς ἕως τῆς σήμερον, ἤτοι:
α’ Ἅπαντες οἱ Μητροπολῖται τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Παλαιᾶς Ἑλλάδος), Ἱερουργοῦντες, μνημονεύουσι τῆς “Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου”. 
β’ Ἅπαντες οἱ Μητροπολῖται τῶν “Νέων Χωρῶν”, Ἱερουργοῦντες, μνημονεύουσι “τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί Πατριάρχου ἡμῶν ................. καί τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου”.

4. Τό Προβάδισμα τῶν Ἱερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ρυθμίζεται ὑπό τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 142/1999 Συνοδικοῦ Κανονισμοῦ. 
Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκόπιος
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
† Ὁ Δράμας Παῦλος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος
† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας
† Ὁ Κορίνθου Διονύσιος
† Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος
† Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου Ἐμμανουήλ
† Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
† Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την μετακομιδή των λειψάνων του Ιερο-Εθνομάρτυρος Πλάτωνος Φραγκιάδη. /ΠΗΓΗ :ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την μετακομιδή των λειψάνων του Ιερο-Εθνομάρτυρος Πλάτωνος Φραγκιάδη. /ΠΗΓΗ :ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ


Χίος 19 Ιουνίου 2013

Τις φωτογραφίες από την Επιμνημόσυνη Δέηση μπροστά στον ανδριάντα του Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Χίου Πλάτωνα Φραγκιάδη, τη λιτάνευση των ιερών του λειψάνων, την είσοδό τους στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου και την τέλεση Δοξολογίας, απέστειλε η κ. Μίτσα Ανταράκη.

Κυριακή 16 Ιουνίου 2013

16 Ἰουνίου 2013 - Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

16 Ἰουνίου 2013 - Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
E-mail Εκτύπωση PDF
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 21
Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων
16 Ἰουνίου 2013
(Πράξ. κ΄ 16 – 18, 28 - 36 ) 
«προσέχετε ἑαυτοῖς καί παντί τῷ ποιμνίῳ...»
Ἡ σημερινή ἑορτή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, διακήρυξε τήν ὀρθή πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι δηλαδή Αὐτός πού ὡς ἄνθρωπος ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς εἶναι Θεός ἀληθινός, ὁμοούσιος Υἱός τοῦ Πατρός (πού ἔχει πλήρη τήν ἴδια θεϊκή φύση μέ τόν Πατέρα). Ὁ πυρήνας τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως βρίσκεται στήν ἔκφραση «ὁμοούσιος τῷ Πατρί», πού σημαίνει «φυσικός Υἱός τοῦ Πατρός, Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ». Αὐτή εἶναι ἡ ἀναλλοίωτη πίστη πού παρέδωσε ὁ Κύριος περί τοῦ ἑαυτοῦ Του στούς Ἀποστόλους καί οἱ Ἀπόστολοι στούς διαδόχους τους, τούς Πατέρες – Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας. Μέ ἄλλα λόγια, τό «ὁμοούσιος τῷ Πατρί» σημαίνει αὐτό πού σημαίνουν καί οἱ ἀντίστοιχες χριστολογικές ἐκφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως: «Θεός ἦταν ὁ Λόγος»(Ἰωάν. α΄1), «Ἐγώ καί ὁ Πατέρας εἴμαστε ἕνα» (Ἰωάν. ι΄30), «ἐγώ εἶμαι μέσα στόν Πατέρα καί ὁ Πατέρας μέσα σέ μένα» (Ἰωάν. ιδ΄10).
Θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε, ὅτι τά δόγματα εἶναι ὁ χιτώνας πού ἐπενδύει τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, κι αὐτόν τόν χιτώνα τόν ὕφαναν οἱ Πατέρες ἐμπνεόμενοι ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα. Δέν ἐπινόησαν αὐτόνομα δικά τους πράγματα μέ μιά ἐπεξεργασμένη λογική ἱκανότητα, γιατί τότε ὁ χιτώνας θά ἦταν ἀνάρμοστος πρός τό θεανθρώπινο Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας۠ ἀλλά, ἀφοῦ προηγουμένως δέχθηκαν τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κι ἔγιναν θεοφόροι, θεολόγησαν ἔπειτα τό γεγονός τῆς Χριστοζωῆς καί θέωσης. Καί διατύπωσαν αὐτό τό ὑψηλό μυστήριο, γιά νά διασφαλίσουν τούς πιστούς ἀπό τίς διδασκαλίες τῶν αἱρέσεων πού ὅλες τους χωρίς τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ προσπάθησαν νά ἑρμηνεύσουν τό μυστήριο τῆς θεολογίας, μέ ἀποτέλεσμα νά προβάλλουν τήν δική τους ἄ-θεη ζωή καί ἀ-θεολόγητη διανόηση.
Σήμερα ὅμως ἔχει ἀμβλυνθῆ τό αἰσθητήριο τῆς ὀρθόδοξης Πίστης. Στά πλαίσια μιᾶς θρησκευτικῆς ζωῆς πού ἔχει ὑποβαθμιστεῖ σέ ἀπνευμάτιστες ἠθικιστικές πράξεις, μᾶς φαίνεται ἀνούσια λεπτολογία τό περιεχόμενο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως. Ἀγνοοῦμε τήν θεμελιώδη γιά μᾶς προσωπικά σπουδαιότητα τοῦ ὅρου «ὁμοούσιος τῷ Πατρί» πού τόν προφέρουμε καί τόν ἀκοῦμε σέ κάθε Θεία Λειτουργία. Τί σημαίνει πρακτικά αὐτός ὁ ὅρος; Σημαίνει τό ὅτι ὁ Χριστός τόν ὁποῖο λατρεύουμε καί πού εἴμαστε ἑνωμένοι μαζί Του ὡς μέλη στό Σῶμα Του, ἀποτελεῖ τήν μοναδική ἐλπίδα μας, ἀκριβῶς ἐπειδή εἶναι ὁ ἀναλλοίωτος Θεός. Μπορεῖ ὁ κόσμος μας νά ἀλλοιώνεται, νά φθείρεται ὡς δημιούργημα۠ μπορεῖ νά ἀποδεικνύονται ἀπατηλά τά δράματα τῆς ἀνθρώπινης αὐτοθέωσης διά μέσου τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας. Ὅμως Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Θεός πού ἔγινε ὁ ἄνθρωπος, πού μᾶς ἐλευθερώνει ἀπό τήν φθορά τῆς ἁμαρτίας καί μᾶς προετοιμάζει γιά τήν ἀναλλοίωτη βασιλεία Του. Αὐτό πού μᾶς συνδέει μαζί Του δέν εἶναι μιά ἀτομική προσπάθεια ἠθικῆς τελειοποίησης, ἀλλά ἡ ὁλοκληρωτική μεταμόρφωση τῆς ζωῆς μας ἀπό τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος – διά μέσου τῆς ἄσκητικῆς ζωῆς καί τῶν Ἱ. Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας - ὥστε νά γίνει Χριστο-ζωή.
Δέν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος θέωσης παρά μόνον ὁ Χριστός, ὁ ἀληθινός Θεός μας۠ ὄχι κάποιος σπουδαῖος, μεγάλος καί σοφός ἄνθρωπος, ἀλλά ὁ Θεός πού ἔγινε ἄνθρωπος.
Ἀδελφοί μου,
ἡ θεολογία τῶν Πατέρων συμπυκνωμένη στό Σύμβολο τῆς Πίστεως μᾶς προσανατολίζει μέ βεβαιότητα στό μοναδικό γεγονός τῆς σωτηρίας μας. Ἄς βάλουμε ἀρχή νά ἀπαγγέλουμε καθημερινά ὡς προσευχή αὐτό τό πανάγιο Σύμβολο, λατρεύοντας ὀρθόδοξα τόν Πατέρα καί τόν Υἱό καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, τήν Τριαδική Μία θεότητα. ΑΜΗΝ!

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

Αποφάσεις συνεδριών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για το μήνα Ιούνιο /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αποφάσεις συνεδριών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για το μήνα Ιούνιο /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
E-mail Εκτύπωση PDF
monipetrakiΣυνήλθε σήμερα Δευτέρα, 3 Ιουνίου η Διαρκής Ιερά Σύνοδος
Συνήλθε σήμερα Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013, στην πρώτη Συνεδρία Της για τον μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πασης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Στις 9.30, ο Μακαριώτατος Πρόεδρος και τα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, υποδέχθηκαν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ιεραρχίας, τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας κ. Κύριλλο και την Τιμία Συνοδεία του. Ακολούθησε Πανηγυρική Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, κατά την οποία επεδόθη στον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Αποστόλου Παύλου, που αποτελεί την ύψιστη Τιμητική διάκριση της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Στη συνέχεια, υπό την Προεδρία των δύο Προκαθημένων, πραγματοποιήθηκε κοινή Συνεδρία, στην οποία συμμετείχαν τα Μέλη της Συνοδείας του Πατριάρχου Μόσχας, οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι και τα Μέλη της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην κοινή αυτή Σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα αφορώντα τις σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών Ρωσίας και Ελλάδος. 
Εξεφράσθη η αγωνία για την τύχη του Χριστιανισμού στις Χώρες της Μέσης Ανατολής καθώς και τον ρόλο και την θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αναφορικά με την σχέση που αυτή έχει με την Εκκλησία και τις διάφορες Χριστιανικές Ομολογίες στον Ευρωπαϊκό χώρο. Τονίσθηκε ακόμη η ανησυχία και το ενδιαφέρον για την τύχη των δύο απαχθέντων στον Λίβανο και αγνοουμένων ακόμη Αρχιερέων και αποφασίσθηκε να συνταχθεί ένα κοινό κείμενο μεταξύ των δύο Εκκλησιών, στο οποίο θα εκφράζεται η έντονη ανησυχία και το ενδιαφέρον για την τύχη τους. Επίσης αποφασίσθηκε να συγκληθεί Συνέδριο για την μελέτη του θέματος του αποχριστιανισμού της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης. Επιπλέον συζητήθηκαν θέματα αφορώντα τις διορθόδοξες και διαχριστιανικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Αποφασίσθηκε ακόμη η κοινή αντιμετώπιση επί ζητημάτων πρακτικής φύσεως και για θέματα ενίσχυσης του κοινωνικού - φιλανθρωπικού έργου των Εκκλησιών, για την στήριξη των υπό της οικονομικής κρίσεως μαστιζομένων πιστών, ως και τρόποι περαιτέρω ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού και για την αποδοτικώτερη συνεργασία των δύο Εκκλησιών στον τομέα των Θεολογικών μελετών καθώς και της ανταλλαγής υποτροφιών σε φοιτητές.
Η όλη Ειρηνική Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου στην Εκκλησία της Ελλάδος εστέφθη από πλήρη επιτυχία, χαροποίησε τα πληρώματα αμφοτέρων των Εκκλησιών και είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάπτυξη στις αδελφικές τους σχέσεις.
Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
Δεύτερη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Ιούνιο
Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013, στην δεύτερη Συνεδρία Της για τον μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε κατ αρχήν τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως.
Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος Πρόεδρος εξέφρασε την χαρά του για την Ειρηνική Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου στην Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία εστέφθη από πλήρη επιτυχία και είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάπτυξη των αδελφικών σχέσεων των δύο Εκκλησιών.
Ακολούθως η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, αφού επεξεργάσθηκε την θεματολογία, η οποία Της υπεβλήθη υπό των Σεβασμιωτάτων Ιεραρχών, όρισε τις ημερομηνίες 15, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου 2013 για την Τακτική σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας και θέμα της Συνελεύσεώς Της : «Ο ρόλος του θεσμού της οικογένειας στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία».
Μετά ταύτα και κατόπιν σχετικής προτάσεως της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, αποφάσισε την χορήγηση 76 Υποτροφιών σε έλληνες σπουδαστές του Εξωτερικού.
Και ενημερώθηκε :
α. από έγγραφο του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την επιμόρφωση του Ιερού Κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την δυνατότητα εξέλιξης του Προγράμματος αυτού.
β. από την Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας, ότι για το έτος 2012, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και οι Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, δαπάνησαν εκατόν έξι εκατομμύρια ευρώ, (106.073.864,17 €), για την συντήρηση και την λειτουργία των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και για φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς, καθώς η Εκκλησία της Ελλάδος ασκεί τεράστιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο προς ανακούφιση των πασχόντων και αναξιοπαθούντων αδελφών μας, το οποίο επιτελείται με επτακόσια (700) περίπου Ιδρύματα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις.
Παράλληλα ενημερώθηκε ότι, με την μέριμνα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων, προσφέρονται με αγάπη και διάκριση, καθημερινά, περισσότερες από 50.000 μερίδες φαγητού, σε συνανθρώπους μας ημεδαπούς και αλλοδαπούς, που καταφεύγουν στα συσσίτια της Εκκλησίας.
Τέλος η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έλαβε αποφάσεις σχετικά με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.
Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
Τέταρτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για τον μήνα Ιούνιο
Συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013, στην τέταρτη Συνεδρία Της για τον μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε κατ ἀρχήν τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας.
Ακολούθως η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, συνεχίζοντας την επεξεργασία της Ημερησίας Διατάξεως της προσεχούς Τακτικής συγκλήσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας του μηνός Οκτωβρίου 2013, η οποία θα έχει ως γενικό θέμα προβληματισμού : «Ο ρόλος του θεσμού της οικογένειας στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία», καθόρισε τα επιμέρους θέματα ως ακολούθως:
1. «Θεολογική και ανθρωπολογική θεώρησις του θεσμού της οικογενείας».
2. «Ο ρόλος της οικογενείας εις την σύγχρονον εποχήν».
3. «Θεολογικές και κοινωνικές αλλοιώσεις εις τον οικογενειακόν θεσμόν».
4. «Εκτροπές του οικογενειακού θεσμού εις την σημερινήν πραγματικότητα – νομικές, ηθικές και κοινωνικές προεκτάσεις».
Τέλος η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έλαβε αποφάσεις σχετικά με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.
Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΒΑΝ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» /ΠΗΓΗ ΠΟΛΙΤΗΣ /ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΒΑΝ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» /ΠΗΓΗ ΠΟΛΙΤΗΣ /ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
E-mail Εκτύπωση PDF
anoikto-laikopanepist-imio-3Mε άλλο ένα σημαντικό πτυχίο κόσμησαν την “τροπαιοθήκη τους” οι 280 φετινοί απόφοιτοι του Α` και Β` κύκλου σπουδών 2012-13 του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου.
Το ταξίδι τελείωσε με τις  καλύτερες εντυπώσεις και την βεβαιότητα ότι η δράση αποδίδει και έχει καταξιωθεί στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας.
Την Τετάρτη, πριν την απονομή των βεβαιώσεων σπουδών παρακολούθησης του Β` κύκλου μαθημάτων, ο καθηγητής στη Σχολή του ΑΝΤ1, στο London Centre Managment και Σύμβουλος ΜΜΕ Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος, ανάλυσε στούς φοιτητές το θέμα της «Τέχνης της επικοινωνίας», γιατί όπως τόνισε, «επικοινωνιακός γίνεσαι, δεν γεννιέσαι».
Άψογοι
Με την διάλεξη αυτή ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα της διδακτικής περιόδου 2012-2013. Οι φορείς του Πανεπιστήμιου ευχαρίστησαν όσους έχουν βοηθήσει να ριζώσει το ΑΛΠ στη Χίο, την συντονίστρια του προγράμματος Ροδόκλεια Μούνδουλα και τον υπεύθυνο γραμματείας Δημήτρη Πεντερίδη  για την πολύτιμη προσφορά τους, το ξενοδοχείο «Ελληνικό Κάστρο» για την άψογη φιλοξενία των μαθημάτων και τα ΜΜΕ για την άρτια προβολή των δράσεων τους.
Του χρόνου
Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο αντιπεριφερειάρχης Κώστα Γανιάρης, μεταξύ άλλων τόνισε ότι ή έλλειψη χρόνου δεν του επέτρεψε να φοιτήσει και εκείνος στις τάξεις του θεσμού, αλλά ελπίζει ότι θα καταφέρει να γίνει και πάλι Πανεπιστημιακός φοιτητής την επόμενη διδακτική σεζόν που αρχίζει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη.
Η εκκλησία
Δυναμικό φοιτητικό παρόν έδωσε η εκκλησία, με έξι ιερείς που κάθησαν στα θρανία και τελείωσαν την χρονιά τους με άριστες αποδόσεις. Ο π. Γιάννης Μουσσάς της Μητρόπολης, ο π. Αντώνης Τσουκαλάς της Μούτσαινας Βροντάδου, ο π. Μελέτιος Γιαννιώδης του Βερβεράτου, ο π. Γιάννης Μπογής της Τρουλλωτής, ο π. Μιχάλης Ζευγιός της Ελάτας και ο π. Νίκος Δηλαβέρης της Κοκοροβιλιάς Γκιάζου, παρακολούθησαν τα μαθήματα, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους και  πήραν τα πτυχία τους, αποδεικνύοντας ότι οι σύγχρονοι ιερείς επιμορφώνονται συνεχώς και προσπαθούν να γίνονται καλύτεροι σε όλους τους τομείς.
Η γηραιότερη
Με το χαμόγελο πάντα στα χείλη πήρε το πτυχίο της και η γηραιότερη της τάξης 84χονη Μαρία Σαραντινού, που ήταν συμφοιτήτρια με την ανιψιά της  Σεβαστή Μονίαρου.
Πηγή: ΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
E-mail Εκτύπωση PDF
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑ: «Ἡ μητέρα τοῦ Φωτός»


ΧΑΛΚΕΙΟΥ
19/6/2013 ΤΕΤ. 18:00 Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Θολοποταμίου Ομιλητής: π. Αντώνιος Πρελιάς 

ΝΕΝΗΤΩΝ
11/6/2013 ΠΕΜ. 18:00 Ι. Ν. Ταξιαρχών Παγίαδας Ομιλητής: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ
15/6/2013 ΣΑΒ. 18:30 Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Χαλάνδρων Ομιλητής π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
17/6/2013 Ι. Ν. Αγίου Ισιδώρου Βροντάδου Ομιλητής: Αρχιδιάκονος Κήρυκος Φαράκλας

ΒΟΛΙΣΣΟΥ
16/6/2013 ΚΥΡ. 19:00 Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πυραμάς π. Ιωάννης Τσιμούνης

23/6/2013 ΚΥΡ. 18:30 Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων Ποταμιάς Ομιλητής: κ. Σωτήριος Παραδείσης

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
20/6/2013 ΠΕΜ. 18:00 Ι. Ν. Τιμίου Σταυρού Καρδαμύλων Ομιλητής: π. Παντελεήμων Βώλος

ΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ
20/6/2013 ΠΕΜ. 18:00 Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Φραγκομαχαλά Ομιλητής: π. Αντώνιος Πρελιάς

ΚΑΜΠΟΥ
24/6/2013 ΤΕΤ. 18:00 Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ευρετής Ομιλητής: π. Νεκτάριος Επιτροπάκης
   

Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΛΛΥΒΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΛΛΥΒΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ     
E-mail Εκτύπωση PDF
KOLLYVADES_thumbΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΡΙΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΛΛΥΒΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
pdf

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1337/494/03-06-2013 - ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΧΙΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1337/494/03-06-2013 - ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΧΙΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀρ. Πρωτ.: 1337
Ἀρ. Διεκπ.:  494
Ἐν Χίῳ τῇ 3ῇ Ἰουνίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι, τήν 19ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. θά πραγματοποιηθῇ μετ’ εὐλαβείας και ἐκκλησιαστικῶν τιμῶν ἡ μετακομιδή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Χίου Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Πλάτωνος Φραγκιάδη ἐκ τοῦ ἀνδριάντος αὐτοῦ (τόπος τοῦ μαρτυρίου του) εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:
Ὧρα 18.00 : Τέλεσις Ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου πρό τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Πλάτωνος Φραγκιάδη.
Ὧρα  18.30 :  Τέλεσις Δοξολογίας εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.
Ὧρα 21.00 :  Τέλεσις Μ. Ἑσπερινοῦ καί, ἐν συνεχείᾳ, περί ὥραν 23.00΄ Ἱερᾶς Ἀρχιερατικῆς Ἀγρυπνίας εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.
Παρακαλεῖσθε, ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τάς ὡς ἄνω Ἐκκλησιαστικάς Ἀκολουθίας καί τήν Ἀρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν πρός τιμήν τοῦ Χίου Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Πλάτωνος Φραγκιάδη, ἀναδεχθέντος θυσίαν οὐχί ὑποδεεστεραν τοῦ Ἱερομάρτυρος καί Ἐθνομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Ὁ Μητροπολίτης
+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος

ΣΗΜ.: Παρακαλοῦμεν, ὅπως ἀναγνώσητε τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα ἐπ’ Ἐκκλησίας κατά τήν Κυριακήν 16ην Ἰουνίου ἐ.ἔ., προσέλθητε δέ καί οἱ ἴδιοι εἰς τόν χῶρον τοῦ Ἀνδριάντος, περί ὥραν 17.45΄, φέροντες μεθ’ ἑαυτῶν Ἐπιτραχήλιον καί Φελώνιον χρώματος λευκοῦ.

Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1307/484/30-05-2013 - ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ {11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΠΙΤΥΟΣ} /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1307/484/30-05-2013 - ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ {11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΠΙΤΥΟΣ} /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀρ. Πρωτ.: 1307
Ἀρ. Διεκπ.:  484
Ἐν Χίῳ τῇ 30ῇ Μαΐου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Πέμπτην 11ην ουλίου .., θέλει τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ες τόν ερόν Ναόν γ. Γεωργίου το Τροπαιοφόρου Πιτυοντος Χίου, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας θά πραγματοποιηθῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ.
Ὅθεν, παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τήν ἐν λόγῳ Σύναξιν.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

Ο ΙΕΡΕΥΣ ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ/ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ο ΙΕΡΕΥΣ ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ/ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ     
E-mail Εκτύπωση PDF
Paulos_Serbias1ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΗ, ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 
[Εισήγηση στην Ιερατική Σύναξη του Μαΐου, την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κοκοροβιλάς Κάμπου]